Boonrawd brewery

News & Activity

Last updated 23.04.2013

จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

บริษัทเชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ได้จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิและรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่ เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ตามความเชื่อของชาวล้านนา ประจำปี 2556 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

Other News & Activity